Sundays

 • Sukhmani Sahib: 8:00am to 9:15am
 • Aasa Di War: 9:15am to 10:50am
 • Naam Simran: 10:50am to 11:15am
 • Kirtan: 11:15am to 12:30pm
 • Ardaas: 12:30pm
 • Langar: 1pm

Daily

 • Parkash and Japji Sahib: 6:30am to 7:30am
 • Sukh Aasan and Rehraas Sahib: 6:30pm to 7:30pm

October 20, 2016

 • Prakash Utsav: Gur Gadi Guru Granth Sahib Ji
  • Tuesday: 6:00pm-8:00pm